Trustee
 
Prof. R. C. Gulhnane
Prof. R. C. Gulhane
President
Prerna Sewa Mandal
Sau. Shobha S. Gulhnane
Sau. Shobha S. Gulhnane
Vice-President
Prerna Sewa Mandal
Dr. S. C. Gulhane
Dr. S. C. Gulhane
Secretary
Prerna Sewa Mandal
             
             
Dr. Sau. Shweta Gulwade
Dr. Sau. Shweta Gulwade
Jt. Secretary
Prerna Sewa Mandal
Dr. Amit Gulhane
Dr. Amit Gulhane
Treasurer
Prerna Sewa Mandal
Smt. Kalpna D. Gulhane
Smt. Kalpna D. Gulhane
Trustee
Prerna Sewa Mandal
             
             
Smt. Venutai G. Gulhane
Smt. Venutai G. Gulhane
Trustee
Prerna Sewa Mandal
Dr. Ashok N. Paunikar
Dr. Ashok N. Paunikar
Trustee
Prerna Sewa Mandal
Shri. Baban L. Jaswante
Shri. Baban L. Jaswante
Trustee
Prerna Sewa Mandal