Non Teaching Staff
Sr. No. Clerk
1. Mr. Hemant Lakhekar
2. Miss. Shubhangi S. Nandekar
Sr.No Lab Assistant
4. Miss. Mamta Nasre
5. Miss. Neha Sakharkar
6. Mrs. Rajbala Hadke
7. Miss. Snehal Dharmik
Sr.No Peon
9. Miss. Sangita Shinde
10. Mrs. Jyoti Sawarkar
11. Mrs. Anita Choudhari