Teaching Staff
Sr. No. Name of Faculty
1. Miss. Roshani Khandarkar
2. Mrs. Rajni Sarabhai
3. Mrs. Sarita Gulhane
4. Miss. Seema Pandhram
5. Mrs. Gitanjali Raut
6. Miss. Sumedha Kshirsagar
7. Miss. Minakshi Kewalramani
8. Miss. Annie Agrawal
9. Mrs. Nidhi Soundarkar
10. Miss. Shewta Puri
11. Miss Aparna Paunikar
12. Miss. Leena Gondane
13. Mrs. Jayshree Gadge
14. Mrs. Ashwani Gaikwad
15. Mrs. Madhura Dubey
16. Miss Snehal Agashe
17. Miss Poonam Bangade
18.  Mrs. Sonal David
19. Miss Neha Dubey
20. Mrs Mayuri Bhade
21. Manshree Atkar
 


Non Teaching Staff